توجه

اطلاعات تماس صرفاً برای ساعات اداری می‌باشد

دانشکده نام گروه شماره تماس
علوم انسانی و اجتماعی آموزش دانشکده خانم شاکری
شماره تماس: 33660077
آقای عبدخدا
شماره تماس:
آقای مولایی
شماره تماس:
خانم حسینی
شماره تماس:
آقای جلالی زاده
شماره تماس:
خانم صالحی
شماره تماس:
علوم پایه آموزش دانشکده خانم ابراهیمی
شماره تماس:
تحصیلات تکمیلی خانم تقی زاده
شماره تماس:
زمین خانم اصغری
شماره تماس:
شیمی خانم بنفشی
شماره تماس:
فیزیک خانم زارعی
شماره تماس:
آمار خانم زند
شماره تماس:
ریاضی و علوم کامپیوتر خانم زندی نژاد
شماره تماس:
علوم زیستی خانم نیک‌زبان
شماره تماس:
مهندسی مهندسی برق خانم محمودی
شماره تماس: ۳۳۶۶۴۲۴۴
داخلی: 3387
مهندسی کامپیوتر خانم گلبندی
شماره تماس:
داخلی: 3384
مهندسی مکانیک خانم قبادی
شماره تماس:
داخلی: 3393
مهندسی شیمی خانم گلبندی
شماره تماس:
داخلی: 3384
مهندسی صنایع آقای بهرام ولدی
شماره تماس: ۳۳۶۶۴۴۸۸
داخلی: 3392
مهندسی عمران آقای میرزایی
شماره تماس:
داخلی: 3343
مهندسی معدن آقای کرمی
شماره تماس:
داخلی: ۳۳۹۴
ادبیات آموزش دانشکده خانم مرادی:
خانم الله دادی:
کشاورزی آموزش دانشکده خانم عسکری
شماره تماس:
داخلی: 3227
تحصیلات تکمیلی آقای مفاخری
شماره تماس:
داخلی: 3255
گیاه پزشکی خانم مقبل
داخلی: 3263
آی دی:
زراعت خانم شهیدی
داخلی: 3283
علوم دامی خانم مروتی
داخلی:3294
علوم و مهندسی خاک خانم گل محمدی
داخلی: 3297
مهندسی بیوسیستم آقای فاتحی
داخلی: 3310
مهندسی باغبانی آقای ناصری
شماره تماس:
داخلی: 3307
علوم و مهندسی آب آقای حمیدی
شماره تماس:
داخلی: 3295
منابع طبیعی گروه پشتیبانی دانشجویان https://t.me/joinchat/BETpVRoo0yB18ceJ7VMNPQ
آموزش دانشکده آقای مهدوی
شماره تماس:
کانال: @uoknrf
تحصیلات تکمیلی آقای عزیزیان
داخلی: 4385
محیط زیست آقای گویلیان
مستقیم: 7-33627724
مرتع و آبخیزداری آقای طالب پور
داخلی: 3258
آی دی:
آب و هواشناسی آقای محمدی
شماره تماس:
مهندسی طبیعت آقای شیرزادی
شماره تماس:
داخلی: 4308
هنر و معماری تمام گروه ها آقای رحیمی
شماره تماس: 33662965
آقای عبداللهی
شماره تماس: 33662965