خلاصه نحوه طراحی سوال و برگزاری آزمون در یک تصویر


برگزاری آزمون بسیار امن با استفاده از مرورگر Safe Exam Browser