ورود به سامانه توسط دانشجو در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه کردستان

دانلود فایل


تکمیل مشخصات فردی در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه کردستان

دانلود فایل


بازیابی گذرواژه در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه کردستان

دانلود فایل